Hizmetlerimiz 2017-08-11T07:39:43+00:00

 

İŞVERENLERE ÖNEMLİ UYARILAR 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNLARI İLE GELEN YAPTIRIMLAR

Yeni iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar işverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hemen cezai işlemleri getirebileceği gibi yıllar sonra bile işverenleri tazminat davaları ile karşı karşıya getirebilecektir.

Bu cezaların yazılması için İş Müfettişlerinin işyerine gelmesi bile gerekmez Elektronik ortamda bütün işyerleri ve tehlike sınıfları belirlenmiş durumda ve bunların hangilerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştığı mevcut durumda, müfettişler isterlerse işverene bir uyarı yazısı göndererek ya da hiç uyarı yazısı bile göndermeden cezai işlemlerde bulunabilirler.

İşyerinizde çalışmış olan bir işçide yaptığı işe bağlı bir hastalık oluşursa ayrıldıktan yıllar sonra bile size tazminat davası açabilmesi mümkündür ve siz o konudaki testleri yaptırıp raporunu almadıysanız yapabileceğiniz pek fazla bir şey yoktur.

Hemen ceza uygulanabilecek işlemler

– İşyeri hekimi çalıştırmayan işyerlerine Her bir işçi için 5000,- TL para cezası ve devamında işyeri hekimi çalıştırmadığı her ay için 2500,- TL para cezası kesilir.

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĠİ KANUNU MADDE 6

(1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

  1. a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĠİ KANUNU MADDE 26

  1. b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için beşbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, aynı fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası, (ç) bendine aykırı hareket eden işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için 1000 TL. Yazının devamı ayrıntılı bilgi  resmin altındadır.  İşyeri Hekimi Salih Kadir Akar

,

20.07.2013, Sayı : 28713 Resmi Gazete İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 9 

  1. c) Sağlık gözetimi;

3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

  1. a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,
  2. b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,
  3. c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,

defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

MADDE 12 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

  1. a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.
  2. b) Diğer işyerlerinden:

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

– İş güvenlik uzmanı çalıştırmayan işyerlerine Her bir işçi için 5000,- TL para cezası ve devamında iş güvenliği uzmanı çalıştırmadığı her ay için 2500,- TL para cezası kesilir.