Çevre Danışmanlık (Yönetim)

 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporların hazırlanması
 • Kapsam Dışı Görüş Yazılarının temin edilmesi
 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının temini
 • Geçici Faaliyet Belgesinin temin edilmesi
 • Çevre İzinleri
 • Emisyon İzni alınması
 • Gürültü Kontrolü İzni alınması
 • Atık Su Deşarjı İzni alınması
 • Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni alınması
 • Derin Deniz Deşarjı İzni alınması
 • Çevre Lisansları
 • Geri Kazanım Lisansı alınması
 • Bertaraf Lisansı alınması
 • Ara Tepolama Lisansı alınması
 • İşletme Lisansı alınması
 • Arındırma Lisansı alınması
 • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Rapor hazırlanması (İç Tetkik Soru Listesi Örneği)
 • Tesislerin faaliyetinin  Çevre Yasası ve Bu Yasaya göre  Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü
 • Atık Yönetimi (Ambalaj Kod ve Şifre, Atık Yağ Beyan Formu, Tehlikeli Atık Kod ve Şifre, Tehlikeli Atık Yönetim Planı, Ambalaj Atıkları Eylem Planı)
 • Yürütülen faaliyetleri  düzenli periyotlarda izlemek, yasalar ve mevzuatta belirtilensorumlulukların yapılıp yapılmadığını tespit etmek ve rapor hazırlamak
 • Çevre Mevzuatları uyarınca  işletme  çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin düzenlenmesi
 • Çevre Mevzuatları uyarınca işletme  Çalışanlarına Özendirici Faaliyetlerin programlanması ve teşviki
 • Teknik Uygunluk Raporlarını hazırlayarak  (Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik, ÖTA Geçici Depolama, Bitkisel Atık Yağ, ÖTA İşleme, PCB Arındırma…)

Çevre Görevlisi ve Danışmanlık şirketlerinde uygulanması gereken formartlar ; tutulması gereken tutanaklar, verilemsi gereken eğitimler, iç tetkik raporları
Çizelgelerle Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Mevzuatları
Çevre KAnunları  Kapsamında İl Müdürlükleri ve Sanayiciler Tarafından tutulması dereken veri ve bilgiler

Çevre Denetim Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

Çevre Yasalarınca  alınması istenen izin ve lisanlar ile ilgili yönetmelik Değişiklik | DeğişiklikEkler

Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

Çevre Görevlisi ; işletme faaliyetleri aşamasında çevre kirliliğine sebep olabilen veya sebep olabilme ihtimali olan  ve Çevre Yasasına göre yürürlüğe giren düzenlemeler sonucu denetime tabi tutulan  şirketler,kurum veya kuruluşlar yada  kurumların  işletme faaliyetlerinin yasaya uygunluğunu, alınması gereken  tedbirlerin efektif olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, işletme içi yıllık iç tetkik programlarını planlayan tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren çevre danışmanlık şirketinde  çalışan görevliyi temsil eder.

Çevre görevlisinin taşıması gereken kriterler
MADDE 5

(1) Tesis veya faaliyet ile bunların çevre yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlilerinde aranılacak nitelikler şunlardır:

 1. a)En az dört yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak.
 2. b) En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği ve ziraat mühendisliği, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak.
 3. c)Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 listesi 7 nci başlığı altında 7.2, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.23, 7.25, 7.26, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33 bentlerinde sayılan faaliyet veya tesisler için, (a) ve (b) bentlerinde sayılan bölümlere ek olarak veteriner fakültesinden mezun olmak, bu tesislerde sürekli istihdam ediliyor ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak.

ç) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi birimlerinde, 6 ncı maddede belirtilen görev ve sürelerde çalışmış olmak.

Çevre görevlisi belgesi
MADDE 6

(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen özelliklere sahip kişilerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlara Bakanlık tarafından çevre görevlisi belgesi verilir.

(2) Çevre mühendisleri ile çevre mühendisliği alanında lisansüstü eğitime sahip kişilere istekleri hâlinde sınav şartı aranmaksızın çevre görevlisi belgesi verilir.

(3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili teknik birimlerinde;

 1. a)Çevre ve orman uzmanı, şube müdürü veya en az 4 yıllık üniversitelerin teknik bölümlerinden mezun olup teknik personel olarak en az beş yıl görev yapmış olanlara,
 2. b)İl müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl görev yapmış olanlara, istekleri hâlinde sınav ve ücret şartı aranmaksızın çevre görevlisi belgesi verilir.

(4) Üçüncü fıkrada yer alan süreler bentlerde belirtilen görevlerde bulunmak kaydıyla, çalışma süreleri toplanarak değerlendirilir. İl müdür yardımcısı ve üstü olarak sayılan görevlerde en az bir yıl görev yapmış olunması hâlinde aranacak toplam süre üç yıldır.

(5) Çevre görevlisi belgesi için Bakanlıkça belirlenen çevre görevlisi belgesi ücreti Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır.

(6) Çevre görevlisi belgesi için başvurular elektronik ortamda Bakanlığa yapılır.

Çevre görevlisi çalıştırma ve çevre yönetim birimi kurma kriterleri
MADDE 7

(1) Tesis veya faaliyetlerden;

 1. a)Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,
 2. b)Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak, zorundadır.

(2) Organize sanayi bölgeleri yönetimleri bünyesinde, en az bir çevre görevlisinin istihdam edilmesi veya çevre yönetim biriminin kurulması ya da çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmetinin alınması zorunludur.

(3) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdür.

(4) Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet almakla yükümlüdür.

Çevre yönetim biriminin nitelikleri 
MADDE 8

(1) Çevre yönetim birimlerinde en az bir tanesi çevre mühendisi veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve üzeri eğitim almış çevre görevlisi olmak üzere en az iki çevre görevlisinin sürekli olarak istihdam edilmesi zorunludur.

(2) Aynı vergi numarasına sahip tesis veya faaliyetler, tek çevre yönetim birimi ile de çevre yönetim faaliyetlerini yürütebilir.

(3) Çevre yönetim birimi kuran tesis veya faaliyetler Bakanlıktan onay alırlar.

(4) Birden fazla tesis veya faaliyetten sorumlu olan çevre yönetim birimi sorumluluk alanlarını Bakanlığa bildirmek zorundadır.

(5) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası gereğince çevre görevlisi belgesine sahip olan kişiler, çevre mühendisleri ile aynı hakka sahip olarak çevre yönetim birimlerinde çalışabilirler.

Çevre danışmanlık firmalarının nitelikleri 
MADDE 9

(1) Çevre danışmanlık firmaları bünyelerinde en az üç çevre görevlisi çalıştırmak zorundadır.

(2) Çevre danışmanlık firmaları bünyesinde çalışan çevre görevlilerinin en az 2/3’ünün çevre mühendisi veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve üzeri eğitim almış olmaları zorunludur.

(3) Çevre danışmanlık firmaları bünyesinde çevre görevlisi olarak çalışacak çevre mühendisliği dışındaki diğer meslek gruplarının, kamu veya özel sektörde çevre alanında en az iki yıl çalışmış olması gereklidir.

(4) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası gereğince çevre görevlisi belgesine sahip olan kişiler, çevre mühendisleri ile aynı hakka sahip olarak çevre danışmanlık firmalarında çalışabilirler.

Çevre görevlilerinin yükümlülükleri 
MADDE 10

(1) Çevre yönetim birimi ya da tesis veya faaliyette çalışan çevre görevlisi;

 1. a)Tesis veya faaliyet bünyesinde;

1) Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,

2) Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,

3) Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,

4) Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,

5) Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,

 1. b) Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,
 2. c) İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,

ç) Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;

1) Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,

2) İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,

 1. d)Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla, yükümlüdür.

Çevre danışmanlık firmalarının yükümlülükleri 
MADDE 11

(1) Çevre danışmanlık firmaları; 10 uncu maddede belirtilen yükümlülüklere ek olarak;

 1. a)İlgili çevre görevlisinin, hizmet verdiği tesis ve faaliyetlerden;

1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alanlar için ayda en az iki,

2) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alanlar için ayda en az bir, tam gün çalışmasını sağlamakla,

 1. b) Hizmet alımı sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda, hizmet verdiği tesis veya faaliyeti en geç yirmi iş günü içerisinde yetkili makama bildirmekle, yükümlüdür.

(2) Çevre danışmanlık firmaları;

 1. a)İstihdam edilen personelin T.C. kimlik numaralarını ve sosyal güvenlik numaralarını on iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle,
 2. b) Çevre görevlisi belgesine sahip personelin firmadan ayrılması veya işe başlaması durumunda Bakanlığa on iş günü içerisinde haber vermekle,
 3. c) 9 uncu maddedeki şartların sağlanamaması hâlinde on iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle ve söz konusu hükümlere on iş günü içerisinde uymakla,

ç) Firmanın unvanı, adresi ve sahibinin değişmesi hâlinde bu durumu on iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle,

 1. d)Kendilerine ait ticari sicil numaralarını Bakanlığa bildirmekle,
 2. e)Yeterlik belgesi alma aşamasında sundukları belgelerde meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren on iş günü içinde Bakanlığa bildirmekle, yükümlüdür.

(3) Bakanlıkça firmalara gönderilecek yazılarda, başvuruda beyan ettikleri adres dikkate alınır. Adres değişikliğini on iş günü içinde beyan etmeyen firmanın belge alırken beyan ettiği adresle yapılan yazışmalar firmaya tebliğ edilmiş sayılır.

Çevre danışmanlık hizmeti verecek firmaların yeterlik müracaatında gerekli belgeler 
MADDE 12

(1) Yeterlik belgesi almak isteyen firmalar Bakanlığa başvururlar. Başvuruda aşağıdaki belgeler istenir:

 1. a) Firmaların çevre ile ilgili; mühendislik, müşavirlik, araştırma-geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim ve benzeri konularda çalıştığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü,
 2. b)Adres ve iletişim bilgileri,
 3. c)Çevre görevlisi olarak istihdam edilen personelin sosyal güvenlik numarası ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

ç) Bakanlıkça belirlenen yeterlik belge ücretinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair dekont ile Ek-1’de örneği verilen fatura bilgi formu,

 1. d)Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odalardan alınmış büro tescil belgesi.

(2) Yeterlik belgesi almak isteyen firmalar yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerle elektronik ortamda Bakanlığa müracaat eder.

Başvurularının değerlendirilmesi
MADDE 13

(1) Yeterlik belgesi başvurusunda eksiklik tespit edilmeyen çevre yönetim hizmeti, çevre izin ve lisans başvuru hizmeti verecek firmalara Ek-4’te yer alan çevre danışmanlık yeterlik belgesi verilir.

(2) Yeterlik belgesi süresi beş yıldır. Firmalar, süre bitiminden en az otuz iş günü önce Yeterlik belgesini vize ettirmek için Bakanlığa başvurur. Vize başvuru dilekçesine vize başvuru ücreti ödeme dekontu eklenir.

(3) Belge ve bilgilerde eksiklik olmadığı takdirde onbeş iş gününde başvuru sonuçlandırılır. Eksik belgeler on iş gününde tamamlanır. Eksik belgelerin on iş gününde tamamlanmaması hâlinde başvuru reddedilmiş sayılır.

Çevre danışmanlık firmalarının denetlenmesi
MADDE 14

(1) Yeterlik belgesi alan firmaların, yeterlik koşullarını sürdürüp sürdürmediği Bakanlıkça denetlenir. Firmalar, denetim yapan görevlilere gerekli bilgi ve belgeyi sunmakla yükümlüdür.

(2) Yeterlik belgesi alan firmalar veya hizmet verdiği faaliyet veya işletmenin denetimi sonunda Ek-2’de yer alan “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Değerlendirme Formu” Bakanlık çevre denetim görevlileri tarafından doldurulur. Bu formda yer alan puanlamalar bir vize döneminde hesaplanır. Yeni vize dönemi girdiğinde puanlar sıfırlanıp puanlama tekrar başlatılır.

(3) Yeterlik belgesi alan firmalar vize dönemi içerisinde en az bir defa Bakanlık tarafından denetlenir.

Belgenin askıya alınması ve iptali
MADDE 15

(1) Yeterlik belgeleri;

 1. a)Yapılacak denetimler veya 11 inci madde gereğince yapılması gereken bildirimler sonucunda, yeterlik koşullarını taşımadıkları veya verilen taahhütlere uyulmadığı ve yükümlülüklerinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi hâlinde üç ay süre ile,
 2. b) Yapılan denetim esnasında yetkili bulundurmayan, istenilen bilgi ve belgeleri vermekten kaçınan firmaların yeterlik belgesinin geçerliliği Bakanlık tarafından üç ay süre ile, askıya alınır.

(2) Yeterlik belgeleri;

 1. a)Yeterlik belgesi başvurusunda yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya belge düzenlediğinin tespit edilmesi hâlinde,
 2. b)Danışmanlık hizmeti verdiği sürece yetkili makama yanlış ve yanıltıcı belge ve bilgi verdiği tespit edilmesi hâlinde,
 3. c)Çevrenin kirlenmesine yol açacak, işletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yapmasına neden olacak rapor düzenledikleri tespit edilmesi hâlinde,

ç) Denetim sonunda bir vize dönemi içinde iki defa 100 ceza puanına ulaşılması hâlinde, iptal edilir.

(3) Yeterlik belgesi iptal edilen firmaların; a) Bu durumları il çevre ve orman müdürlüklerine ve belgesi iptal edilen firmaya bildirilir ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır. b) Çevre danışmanlık hizmetleri kabul edilmez. Ancak, yeterlilik belgesi iptal edildiği tarihten önce başvuru dosyası hazırlayarak Bakanlığa veya il çevre ve orman müdürlüklerine sunulmuş tesislerin izin ve/veya lisans işlemlerinin tamamlanmasına izin verilir.

(4) Yeterlik belgesi iptal edilen firmaların sahibine/sahiplerine altı ay süre ile aynı konuda yeterlik verilmez.

Çevre görevlisi sınavı
MADDE 16

(1) Sınav içeriği Bakanlıkça belirlenen; çevre mevzuatı ve uygulamaları konularını kapsar.

(2) Sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

(3) Sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuş sayılır ve Ek-3’te yer alan çevre görevlisi belgesini almaya hak kazanır.

(4) Sınavı kazananlar Bakanlıkça belirlenen çevre görevlisi belgesi ücretini Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırır.

Çevre görevlisi belgelerinin iptali ve askıya alınması
MADDE 17

(1) Aşağıda yer alan durumlarda çevre görevlisi belgesi;

 1. a) Çevre görevlisi belgesi başvurusunda yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya belge düzenlediğinin tespit edilmesi hâlinde,
 2. b) Danışmanlık hizmeti verdiği sürece yetkili makama yanlış ve yanıltıcı belge ve bilgi verdiği tespit edilmesi hâlinde,
 3. c) Çevrenin kirlenmesine yol açacak, işletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yapmasına neden olacak rapor düzenledikleri tespit edilmesi hâlinde, iptal edilir.

(2) Çevre görevlisinin hizmet verdiği faaliyet/işletmenin denetimi sonunda Ek-2’de yer alan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Değerlendirme Formu Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüğü çevre denetim görevlileri tarafından doldurulur. Toplam ceza puanı 100 olan ilgili çevre görevlisinin çevre görevlisi belgesi Bakanlık tarafından üç ay süre ile askıya alınır. Bir vize dönemi içinde iki defa 100 ceza puanı dolduran ilgili çevre görevlisinin belgesi, Bakanlık tarafından iptal edilir. Puanlamalar beş yıllık dönemlerde değerlendirilir. Yeni vize dönemine girildiğinde puan sıfırlanıp puanlama tekrar başlatılır.

(3) Belgesi iptal edilen çevre görevlisine, altı ay süre ile yeni belge verilmez.

Müteselsil sorumluluk
MADDE 18

(1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin çevre görevlileri veya çevre danışmanlık firmaları tarafından yerine getirilmemesi, çevre danışmanlık hizmeti alanların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Devir, şube ve temsilcilik
MADDE 19

(1) Firmaların yeterlik belgeleri hiçbir suretle başkasına kiralanamaz.

(2) Çevre danışmanlık firmalarının şube açabilmeleri için yeterlik belgesi alırken çalıştırmayı taahhüt ettiği personeli ilgili şubede çalıştırması ve şubenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesi gerekmektedir. Bunun dışında temsilcilik verilemez.

(3) Yeterlik Belgesine sahip firmalar, şube başvurularını Bakanlığa bildirirler.

Başvuru
MADDE 20

(1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlığa yapılacak başvurular ile yapılacak bildirimler Bakanlığın internet sayfasından elektronik imza ile yapılır.

(2) Bakanlık, belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâlinde elektronik ortamda yapılan başvuru ve bildirim dosyası belgelerinin asıllarını isteyebilir. Bu belgeler yetkili makamca incelenir.

Önceki çevre görevlisi adaylarının sınav hakkı
GEÇİCİ MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre görevlisi eğitimini tamamlayarak sınav hakkını kazanmış, fakat bu haklarını kullanmamış ve bu Yönetmelikte unvanları zikredilmemiş meslek gruplarındaki kişiler; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra açılacak çevre görevlisi sınavına sahip oldukları sınav hakkı kadar girebilirler.

Önceden alınan belgelerin geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 2

(1) Bu Yönetmelikte unvanları zikredilmemiş meslek gruplarındaki kişilerin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce aldıkları çevre görevlisi belgeleri geçerliliğini korur.

Önceden belgelerini almış danışmanlık firmalarının yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 3

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi almış ya da Çevre Danışmanlık Belgesi için başvurmuş olan firmalar, 9 uncu maddede belirtilen şartları 1/7/2011 tarihine kadar sağlamakla yükümlüdür.

Yürürlük 
MADDE 21

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 
MADDE 22

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

By | 2017-08-15T13:22:02+00:00 Temmuz 26th, 2017|Katagori|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment