Antalya’ da İşe Giriş Sağlık Raporu nasıl alınır?

Antalya’ da İşe Giriş Sağlık Raporu nasıl alınır?

Eğer gıda ile ilgili yiyecek içecek bölümünde çalışıyorsanız Akciğer grafisine ilaveten Portör Testi ve Tam Kan Testi  yaptırmalısınız. Portör testini ve tam kan testini Verem Savaş Dispanserlerinden yada herhangi bir sağlık kurumundan alabilirsiniz. Yüksek sesli bir ortamda çalışacaksanız işe giriş sağlık raporu almadan önce İşitme Testi ( ODYO)  yaptırmalısınız . Kapalı alanlarda yapılacak tozlu ortam çalışmalarında bulunacak iseniz Solunum fonksiyon testinizi işe giriş sağlık raporu almak için gideceğiniz İş SEV Ortak Sağlık birimine göstermelisiniz. Ayrıca gıda ile ilgili işlerde çalışacakların sağlık raporu almadan önce hepatit aşılarının yapılmış olması şarttır. Açık alanlarda çalışacak işçilerin ise Antalya ‘da İş SEV Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden  işe giriş sağlık raporlarını almadan önce tetanoz aşılarının yapılmış olması şarttır.

Antalya’ da Sağlık Raporu almadan önce ne yapmalı?

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNLARI İLE GELEN YAPTIRIMLAR

Yeni iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar işverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hemen cezai işlemleri getirebileceği gibi yıllar sonra bile işverenleri tazminat davaları ile karşı karşıya getirebilecektir.

Bu cezaların yazılması için İş Müfettişlerinin işyerine gelmesi bile gerekmez Elektronik ortamda bütün işyerleri ve tehlike sınıfları belirlenmiş durumda ve bunların hangilerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştığı mevcut durumda, müfettişler isterlerse işverene bir uyarı yazısı göndererek ya da hiç uyarı yazısı bile göndermeden cezai işlemlerde bulunabilirler.

İşyerinizde çalışmış olan bir işçide yaptığı işe bağlı bir hastalık oluşursa ayrıldıktan yıllar sonra bile size tazminat davası açabilmesi mümkündür ve siz o konudaki testleri yaptırıp raporunu almadıysanız yapabileceğiniz pek fazla bir şey yoktur.

Hemen ceza uygulanabilecek işlemler

– İşyeri hekimi çalıştırmayan işyerlerine Her bir işçi için 5000,- TL para cezası ve devamında işyeri hekimi çalıştırmadığı her ay için 2500,- TL para cezası kesilir.

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĠİ KANUNU MADDE 6

 (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĠİ KANUNU MADDE 26

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için beşbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, aynı fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası, (ç) bendine aykırı hareket eden işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı bin Türk Lirası,

20.07.2013, Sayı : 28713 Resmi Gazete İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 9 

c) Sağlık gözetimi;

3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,

b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,

c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,

defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

MADDE 12 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

b) Diğer işyerlerinden:

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

– İş güvenlik uzmanı çalıştırmayan işyerlerine Her bir işçi için 5000,- TL para cezası ve devamında iş güvenliği uzmanı çalıştırmadığı her ay için 2500,- TL para cezası kesilir.

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĠİ KANUNU MADDE 6

 (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĠİ KANUNU MADDE 26

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için beşbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, aynı fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası, (ç) bendine aykırı hareket eden işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı bin Türk Lirası,

29 Aralık 2012, Sayı : 28512 Resmi Gazete İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 12

 (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

b) (Değişik:RG-11/10/2013-28792)Diğer işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

– Sağlık personeli çalıştırmayan işyerlerine Her bir işçi için 2500,- TL para cezası ve devamında sağlık personeli çalıştırmadığı her ay için 2500,- TL para cezası kesilir.

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĠİ KANUNU MADDE 6

 (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĠİ KANUNU MADDE 26

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için beşbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, aynı fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası, (ç) bendine aykırı hareket eden işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı bin Türk Lirası,

20.07.2013, Sayı : 28713 Resmi Gazete İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 19 

(1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.

b) Diğer işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir

– İşyeri hekimi bulundursa bile 6331 sayılı kanunun ekindeki İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU kullanılarak sağlık raporu alınmayan her çalışanı için 1000,- TL para cezası ile cezalandırılır.

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĠİ KANUNU MADDE 15  

 (1) İşveren;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĠİ KANUNU MADDE 26

f) 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veyasağlık raporu alınmayan her çalışan için bin Türk Lirası,

– Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde sağlık raporu ve eğitim belgesi almadan işçiler işe başlatılamazlar hatta taşeron işçiler bile.

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĠİ KANUNU MADDE 15  

 (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĠİ KANUNU MADDE 17

 (3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz

(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

– Eğitimleri yaptırmayan işyerleri her çalışanı için 1000,- TL para cezası ile cezalandırılır.

Bu Eğitimler Az tehlikeli işyerlerinde 3 yılda bir 8 saat

Tehlikeli işyerlerinde 2 yılda bir 12 saat

Çok tehlikeli işyerlerinde Her yıl 16 saat in altında kalmayacaktır.

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĠİ KANUNU MADDE 17

 (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

 (7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma

süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĠİ KANUNU MADDE 26

ğ) 17 nci maddesinin bir ila yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir çalışan için bin Türk Lirası,

15 Mayıs 2013, Sayı : 28648 Resmi Gazete ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

(2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

(6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

MADDE 11 – (1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.

– Risk Analizlerini bunlarla ilgili ölçümleri yaptırmayan işverene 3000,- TL para cezası devamında bu analizleri yaptırmadığı her ay için 4500,- TL ve bunlarla ilgili Kontrol ölçüm ve incelemeleri yaptırmayanlara 1500,- TL para cezası kesilir.

– Işık ölçümü

– Hava ölçümü (Isı.nem,toz)

– Gaz ölçümü

– Gürültü ölçümü

– Paratoner ölçümü

– Elektrikli aletlerin ölçümleri

– Kalibrasyonu gereken aletlerin kontrolleri

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĠİ KANUNU MADDE 10

(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

c) İşyerinin tertip ve düzeni.

ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

 (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĠİ KANUNU MADDE 26

ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası,

Tazminat davasına konu olabilecek hususlar

– Yüksekte çalışma raporu ve ekipmanı olmadan işçi çalıştırılanlar.

– Gece çalışma raporu olmadan işçileri gece çalıştırılanlar.

– Portör muayeneleri olmadan gıda ile ilgili işlerde işçi çalıştıranlar.

– Göz muayenelerini yaptırmadan Ekranlı araçlarda ve Kaynak işlerinde işçi çalıştıranlar

– Odyometri testi yaptırmadan ve gerekli ekipmanları kullandırmadan gürültülü işlerde işçi çalıştıranlar.

– Lumbosacral MR grafisi çektirmeden ağır yüklerin taşınmasında işçi çalıştıranlar.

– Akciğer Grafiği, Solunum Fonksiyon Testleri, Kan Testleri olmadan Kimyasal maddeler, Ağır metaller, Tozlu işler ve Kaynak İşlerinde işçi çalıştıranlar.

Antalya’da işe girişte gerekli belgeleri aşağıdaki linklerden temin edebilrisiniz.

-İkametgah Belgesi çıkarmak için tıklayınız…

-Adli sicil kaydı için tıklayınız…

 

By | 2018-08-09T13:25:13+00:00 Ağustos 9th, 2017|Katagori|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment