Antalya Sağlık Raporu

Antalya işe giriş sağlık raporu İş Sev OSGB   Tel:   0(242) 229 41 45   Gsm : 0(532) 315 54 52

Antalya ve komşu illerde ağır ve tehlikeli işlerde işe başlayacak çalışanlar (kadınlar dahil) ile 16 yaşını tamamlamış ancak  18 yaşını tamamlamamış genç  çalışanların  işe girişlerinde, işin nevine ve çalışma şartlarına göre fiziksel olarak  bu işlerde çalışmaya uygun  ve dayanıklı olduklarının fiziksel  muayene ve işyeri hekimi gerekli görürse laboratuvar sonuçlarına bağlı  hazırlanan işyeri hekimi onaylı ağır ve tehlikeli işler sağlık raporu ile belirlenmesi zorunludur ve bu rapor firmamızın faaliyet gösterdiği Antalya ve Denizli ili ve komşu illerinde çalışan işyeri hekimlerimiz tarafından verilebilmektedir.
İş Sev Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, bu bağlamda  Antalya ve Denizli ve komşu illerinde  iş yerlerine ağır ve tehlikeli işler sağlık raporunu işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı gözetiminde mobil sağlık hizmetleriyle verebilmektedir. Randevu tel 0532 315 7271

İşyeri hekiminin görev ve sorumlulukları :

İşyeri hekimi Antalya ve Denizli’de işe giriş raporunu sağlık memuru yada işyeri hemşiresi ile

birlikte hazırlar. Görevleri:

1- Rehberlik hizmetleri

A) İşçilerin sağlık gözetimini ve çalışma ortamının gözetimini yaparak işverene gerekli uyarıların yapılması ve bilgi vermek

B) Çalışılan ortamda işin planlanıp organizasyonu aşamasında çalışanların kontrol  edilmesi ve baret, maske, eldiven, çelik burunlu ayakkabı, iş elbisesi gibi kişisel koruyucu donanımların seçiminde işverene tavsiyelerde bulunmak

C) İşçilerin sağlığını geliştirici aktiviteler düzenlemek onlara tavsiyelerde bulunmak ve gözetimini yapmak

D) İş sağlığı ve güvenliği konusunda  işverene  tavsiye ve önerilerde bulunarak; çalışmalara katılmak, işveren, iş ile çalışanının uyumunu sağlamak, işçilerin çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunması için çalışmalar yapmak ve bunların sonuçlarını işverenle paylaşmak

E) Kantin, yemekhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin hijyen şartlarını izleyip denetlemek, işçilerin beslenme ihtiyacı için kalori hesabını yapmak, içme ve kullanma sularının bakteriyolojik ve kimyasal analizlerini düzenli analizlerini yaptırtarak işverene önerilerde bulunmak

F) İş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak, çalışanlara iş kazası sonrası eğitim vermek ve iş kazasının tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak

G) Çalışma sahası içinde gerçekleşen, ölüm yada yaralanmaya neden olmayıp çalışana, ekipmana veya işyerine zararlı oma olasılığı olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda işverene önerilerde bulunmak

H) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken önlemleri tedbir ve öneri defterine  yazılı olarak bildirmek işverene uyarılarda bulunmak.

2- Risk analizi çalışmaları :

A) Risk analizi çalışmalarına ve uygulamalara katılmak, risk analizi sonucu işverenin alması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda tavsiyelerde bulunmak ve takibini izlemek

B) Kronik hastalığı olanlar, meslek hastalığı tanısı alanlar, 18 yaşından küçükler , gebe veya emziren kadınlar, malul ve engelliler gibi özel durumları olanları takip ve kontrol alarak risk analizinde özel olarak dikkat edilmesini sağlamak

3- Sağlık gözetimi :

A) işe giriş muayenesi, periyodik muayeneler, akciğer grafisi, odiyometri, solunum fonksiyon testi, hemogram ve göz taraması gibi tahlillerle ilgili olarak işçileri bilgilendirmek ve onların onayını almak.

B) Vardiyalı çalışılan işyerlerinde gece vardiyasında çalışanların da sağlık gözetimini yapmak

C) işyerinin tehlike sınıfı ve işin özelliği de dikkate alınarak periyodik muayeneler az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 5 yılda bir,

tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 3 yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir kez tekrarlanmakla birlikte işyeri hekiminin gerekli görmesi durumunda bu süreler kısaltılabilir.

D) İşyeri hekimi işçilerin işe giriş, periyodik muayeneler ve tahlil sonuçlarını kayıt altına almak ve saklamak zorundadır.

E) Çalışanlardan kronik hastalığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel grupların uygun işe yerleştirilmeleri için sağlık raporu düzenlemek, meslek hastalığı tanısı alan işçilerin çalıştığı yerlerdeki diğer işçiler için de sağlık raporu tutmak.

F) Çalışanlardan işe devamsızlık ile iş yerindeki sağlık tehlikeleri arasında bir ilişki olup olmadığını incelemek, çalışma ortamıyla ilgili toz, gürültü, kişisel maruziyet gibi ölçümler yapılmasını sağlayıp işverene takdim etmek ve sonuçların işçi sağlığı yönünden değerlendirilmesini sağlamak.

G) İşçilerin sağlık nedeniyle işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde

çalışıp çalışamayacağına karar vermek, eski işinde çalışması sakıncalı olanlara mevcut sağlık durumlarına uygun yeni bir görev verilmesini

işverene önermek.

H) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek ve aşılama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tahlillerin yapılmasını sağlamak.

I) İş güvenliği uzmanı ile birlikte iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili

yapılanları kaydetmek, DÖF ( Düzeltici ve önleyici faaliyet ) raporlarını hazırlamak, yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak,

uygulamaların takibini yapmak ve uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.

4- Eğitim, bilgilendirme ve kayıt tutma

A) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlamak, işverenin onayına sunmak, eğitimleri yapmak ve kontrol etmek.

B) İlk yardım ve acil müdahale hizmetlerini organize etmek, işçilerin eğitimini sağlamak, ilkyardım sertifikalı personele güncelleme eğitimi vermek

C) Mavi ve beyaz yakalı tüm çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, meslek hastalıkları, ergonomi, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konularında eğitim vermek ve eğitimi sürekli kılmak

D) Tüm çalışanlara işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler gibi konularda bilgi vermek

E) İş güvenliği uzmanı ile birlikte çalışma planları yaparak  yıllık değerlendirme raporu hazırlamak

5- işbirliği yapma

A) İş güvenliği uzmanı ile birlikte gürültü, toz, kişisel maruziyet gibi ortam ölçümlerinin yapılmasını önermek ve ölçüm sonuçlarını birlikte değerlendirmek

B) İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleriyle işbirliği içinde çalışmak

C) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda bilgi ve eğitim verilebilmesi için personel müdürlüğü gibi taraflarla işbirliği yapmak

D) Meslek hastalığı ve iş kazalarının değerlendirilmesi yapılarak çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile gelişen yeni cihazların kullanımı ve insan sağlığı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi ve mevcut çalışmaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak

E) Meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili meslek hastalıkları hastaneleriyle işbirliği yapmak

F) İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılacak araştırmalara katılmak

G) İş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yapmak

H) Yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanı ile işbirliği ve fikir birliği  yaparak hazırlanması

I) İşçi temsilcisi, sendika temsilcisi gibi kişilerle işbirliği ve fikir birliği yapılarak iş sağlığı ve güvenliğinin önemsenmesini sağlamak

Antalya sağlık raporu veren yerlerden en merkezi ve ulaşımı kolay olanı 100. yıl da İş sev OSGB ‘dir.

Antalya ‘ da ucuz sağlık raporu veren yerlerin başında İş SEV OSGB gelmektedir.

Antalya ‘da hızlı sağlık raporu almak için firmamızı arayınız. Antalya ilindeki gerekli olan  sağlık raporunuzu 10 dk içinde alabilirsiniz.

Antalya ili çevresinde kolay ve hızlı sağlık raporu almak için 100. yılda hizmet vermekteyiz.

By | 2017-08-15T13:22:28+00:00 Temmuz 26th, 2017|Katagori|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment