Antalya İş Güvenliği Uzmanlığı

 • İş Kanunu’nun 81. maddesi uyarınca  50 ve daha fazla çalışanı olan az tehlikeli grupta bulunan işyerlerinin, 1 kişi bile çalışsa tehlikeli ve çok tehlikeli grupta olan işyerlerinin  İş Güvenliği Uzmanı , İşyeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli çalıştırılması yada bu hizmetleri Antalya ve Denizli ve komşu illerinde faaliyet gösterebilen firmamız İş Sev Ortak Sağlık Güvenlik birimi gibi Çalışma Bakanlığı Onaylı  OSGB’lerden alması  zorunludur.
 • İş güvenliği uzmanları iş yerinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri veya  Çalışma Bakanlığı tarafından yetki verilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri içerisinde,
  > Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
  > Risk analiz raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi
  > Çalışma ortamı denetimi
  > Eğitim, bilgilendirme ve kayıt hizmetlerini, ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yönetmelikte belirtilen sürelerde yürütürler.
 • İş Sev Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi hizmetleri
 • İşyeri için Sağlık Güvenlik Planı ‘nın  Yapılması (yapı işlerinde)
 • İş Kazalarına önlem amacıyla  İş Güvenliği Hizmet Politikalarının hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İlkeleri’nin hazırlanması ve özenle uyulmasının sağlanması
 • İş Güvenliği El Kitabının yasalara uygun bir şekilde iş kazalarını önlemek maksadıyla hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Prosesinin taslak metin çalışmalarının  yapılması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Şema ve Organizasyonlarının  hazırlanıp hizmete sunulması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedür ve Talimatları’nın kuralına uygun bir şekilde  hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Formları’nın belirlenip hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İletişim Programı’nın Hazırlanarak uygulamaya sokulması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ikaz ve uyarı levhalarının ve panolarının nerelere asılacağının belirlenmesi, renklerine uygun şekilde hazırlatılması, isg kurallarına uygun bir şekilde asılmasının sağlanması
 • İşyerinde çalışanların görev tanımlarının yazılı bir şekilde belirtilmesi
 • İşyeri Yönetiminin  Gözden Geçirme Toplantısının programa alınması
 • Firmanın  İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefleri’nin belirlenip çalışanlara bildirilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Göstergeleri’nin yönetilmesi
 • Alt yükleniciler için iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınmasına  dair uyarılarda bulunmak ve hizmetin alındığını kontrol edip devamlılığını sağlamak
 • “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi” ve hazırlanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği  İç Yönetmelik’ te gösterilen  görevler bağlamında  hizmet vermek,
 • İş Yasası, Sosyal Güvenlik  Yasası ve bununla ilgili  tüzük ve yönetmelikler , iş sağlığı ve güvenliği  mevzuatı kapsamında dikkatle incelenir
 • Yapılan işyeri ve ortam gözetimlerinde  tespit edilen  olma ihtimali olan  iş kazasına ve meslek hastalığına sebep olabilecek  sıkıntıların  raporlanarak bildirilmesi . Acigiderilmesi  gereken uygunsuzluklar için  anında bilgi platformundan  paylaşılması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun bir şekilde  işyerlerinde gerekli çalışmaların ve uygulamaların  yapılmasını sağlamak,
 • İşyerilerinde görev alan  tüm alt işveren ve taşeron firmalar ile birlikte  sürekli iletişim içinde olup İş Sağlığı ve Güvenliği – İSG Yönetim Sistemi denetimlerini yapmak ve iş güvenliği kurallarına uyulmasını sağlamak
 • Alt işveren, taşeron ve tedarikçiler ile birlikte isg kurallarına uyulmasını sağlamak ve  iş sağlığı ve güvenliği  koordinasyonu planlamak
 • İşyerlerindeki iş kazası ve meslek hastalığına neden  olabilecek tehlikelerin belirlenmesi,  risk değerlendirme raporu hazırlanarak tehlike kaynaklarının ve risklerinin belirlenmesi, mevcut tehlikelerin ortadan kaldırılması yada minimuma  indirilmesini mümkünse risklerin kontrol altına alınabilmesini sağlayıp  tavsiyelerde  bulunmak, gerekli tedbirleri aldırmak;  ve bu konularda yetkili kişiye rapor hazırlamakta görevlerimiz  arasında bulunmaktadır.
 • İşin ve işletmenin özelliklerine uygun bir şekilde  meslek hastalığı ve iş kazasına  neden verebilecek riskleri ve  tehlikeleri doğduğu noktada  kontrol ederek  yada  tamamen ortadan kaldırarak tedbir almaya  öncelik verilerek gerektiği takdirde  ölçümlere dayalı değerlendirmelerde bulunarak, alınması gereken güvenlik tedbirleri  konusunda, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin de fikirlerini alarak tavsiyelerde  bulunmak ve uygulamaları takip etmek isg uzmanının görev ve sorumlulkları arasındadır.  İşyerilerinde yapılacak periyodik  bakım, kontrol ve ölçümleri programlamak, plan yapmak ve  hazırlanan planların uygulandığını gözlemlemek iş güvenliği uzmanının görev tanımındadır.
 • Risk değerlendirme raporunun  sonuçlarını da inceleyerek, ani veya yakın tehlike durumları ve iş kazalarının potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin tehlike ve risklere yönelik nasıl tedbir alacağını  gösteren acil durum planlarını hazırlamak ve gerekli tatbikatların uygulanmasını  sağlamak iş sağlığı ve güvenliği personelinin görevleri arasındadır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarında bulunmak, iş güvenliği kuruluna işyerinin ve bağlı bölümlerinin sağlık ve güvenlik şartları ve durumu  ile ilgili bilgi vermek, tedbir ve öneriler sunmak isg uzmanının görevidir.
 • İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi ile işbirliği  yaparak  işyerinin iş sağlığı ve iş güvenliği durumunu, işyerinde olma ihtimali olan iş kazası ve meslek hastalıklarını işyerinin işyeri hekimi ile değerlendirerek  ve değerlendirme neticelerine  göre önleyici tedbir ve  faaliyet plan ve programlarını  yaparak uygulanmasını sağlamak iş güvenliği uzmanının görevidir.
 • İşyerlerinde olabilecek iş kazası  veya meslek hastalıklarının tekrar etmemesi için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici ve önleyici faaliyet plan ve programlamalarını  yapıp uygulanmasını sağlamak,
 • İşyerinde yapılan inceleme ve araştırmalar için metodlar  geliştirip uygulamak, bu yöntemlerle alakalı  çalışanlara bilgi vermek, her inceleme sonunda inceleme formlarını doldurup gereği için işyeri yetkilisine sunarak  sonuçlarını takip etmek, formların değerlendirilmesi  ve izlenmesi maksadıyla arşivde muhafaza edilmesini  sağlamak,
 • İşyerine yeni bir makinanın, cihazın yada sistemin kurulması durumunda; kurulacak makina, cihaz yada sistem ile ilgili olarak risk değerlendirme raporu hazırlayarak iş  sağlığı  ve iş güvenliği açısından aranan nitelikleri  belirleyerek  ve bu niteliklere uygun cihaz yada sistemin kurulması yada uygun cihazın veya makinanın alınması için yetkiliye rapor etmek,
 • Uygun özellikteki kişisel koruyucuların belirlenmesi, tedarik edilmesi, kullanılması, test edilmesi  ve bakımı ile ilgili bilgi ve tavsiyelerini  işyeri yetkilisine rapor etmek iş güvenliği uzmanının görevleri arasındadır.
 • İşyerinde güveenli ve  sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması ve geliştirilmesi maksadıyla verilecek iş güvenliği eğitimleirinin kimlere verileceği, içeriği ve hangi konuları kapsadığı, kimlerin eğitimi vereceği, iş güvenliği eğitiminin süresi ve isg eğitimin devamlılığının  sağlanması konusunda İşverene yada işyeri yetkilisine ve aynı zamanda  İSG ( iş sağlığı ve güvenliği ) kuruluna tavsiyeler vermek iş güvenliği uzmanlarının göreevleri arasındadır.
 • İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği  Kurulunda Genel Sekreter Ünvanı ile görevini itinalı ve özenli bir şekilde yapmak
 • İş kazası olduğunda olay mahalinde analizlerde yer almak ve önderlik  yaparak işverene yardımcı olmak
 • İşyerlerinde hijyen / ergonomi vb. kontrollerini yapmak
 • İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği  konularında yüklenicilerin  taşeron, alt işveren ve  tedarikçilerin mevzuata uygun bir şekilde  takibi ve  iş sağlığı ve güvenliği hizmet alıp almadıklarının takibini yaparak onlara bu hizmeti aldırmak.
By | 2017-08-15T13:22:28+00:00 Temmuz 26th, 2017|Katagori|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment